Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat munkájához kapcsolódó jogszabályok, utasítások

I. Magyar szabályozás

a) Kapcsolati erőszak

32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáraLetölthető PDF

2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásrólKattintson ide a megtekintéshez

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 192. §- az emberkereskedelemről, 212/A. § a kapcsolati erőszakról, 222. §-a a zaklatásrólKattintson ide a megtekintéshez

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 138/A. és 138/B. szakaszai a távoltartásrólKattintson ide a megtekintéshez

37/2009. (OT 22.) ORFK utasítás a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartás rendőrségi feladatainak végrehajtásárólLetölthető PDF

A kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok meghatározásáról szóló 30/2015. (VII. 7.) OGY határozatKattintson ide a megtekintéshez

b) Emberkereskedelem

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 192. §-a az emberkereskedelemrőlKattintson ide a megtekintéshez

Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet Kattintson ide a megtekintéshez

A Kormány 1351/2013. (VI. 19.) Korm. határozata az Emberkereskedelem Elleni Küzdelemről szóló 2013–2016 közötti Nemzeti StratégiárólKattintson ide a megtekintéshez

A Média- és Hírközlési Biztos ajánlása az emberkereskedelemről és a kapcsolati erőszakról szóló tudósításokhozKattintson ide a megtekintéshez

c) Egyéb fontos jogszabályok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Negyedik Könyve: CsaládjogKattintson ide a megtekintéshez

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásrólKattintson ide a megtekintéshez

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásrólKattintson ide a megtekintéshez

II. Nemzetközi jogi dokumentumok (egyezmények, ajánlások)

ENSZ Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról (CEDAW Egyezmény)Kattintson ide a megtekintéshez

ENSZ Egyezmény a Gyermek jogairólKattintson ide a megtekintéshez

Európa Tanács Miniszteri Bizottságának Rec(2002) 5. számú Ajánlása a tagállamok számára a nők erőszakkal szembeni védelméről:Kattintson ide a megtekintéshez A tagállamok feladata a családon belüli erőszak minden formájának büntetendővé nyilvánítása.

Európa Tanács Egyezménye a nők elleni és a kapcsolati erőszak megelőzéséről és felszámolásáról (Isztambuli Egyezmény): Magyarország 2014. március 14-én aláírta az Egyezményt. Angol nyelvű szöveg:Kattintson ide a megtekintéshez

Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről (Varsói Egyezmény)Kattintson ide a megtekintéshez

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU Irányelve (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásárólKattintson ide a megtekintéshez

Kapcsolati erőszak meghatározása

Btk. 212/A. § (1) Aki gyermekének szülője, továbbá az elkövetéskor vagy korábban vele közös háztartásban vagy egy lakásban élő hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vagy gyámoltja sérelmére rendszeresen

  • az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartást tanúsít,
  • a közös gazdálkodás körébe vagy közös vagyonba tartozó anyagi javakat von el és ezzel a sértettet súlyos nélkülözésnek tesz ki,
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Zaklatás meghatározása

Btk. 222. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki félelemkeltés céljából

  • mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetésével megfenyeget, vagy
  • azt a látszatot kelti, hogy más életét, testi épségét vagy egészségét sértő vagy közvetlenül veszélyeztető esemény következik be,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Aki a zaklatást

  • házastársa, volt házastársa, élettársa vagy volt élettársa sérelmére,
  • nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy sérelmére, illetve
  • hatalmi vagy befolyási helyzetével visszaélve
követi el, az (1) bekezdésben meghatározott esetben két évig, a (2) bekezdésben meghatározott esetben bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

f
OKIT Logó

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat
Magyarországról ingyenesen hívható segélyvonal

06-80-20-55-20

| E-mail:
OKIT
Grafika: Brandcontrol